Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Kostium na przełomie wieków 1990-2015

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Państwowe Centralne Muzeum Teatralne imienia A.A. Bachruszyna w Moskwie zapraszają na wernisaż wyjątkowej, międzynarodowej wystawy

 

KOSTIUM NA PRZEŁOMIE WIEKÓW 1990 – 2015

COSTUME AT THE TURN OF THE CENTURY 1990-2015

 

Wernisaż 26 października o godzinie 18.00

Wydział Scenografii, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa.

Ekspozycja czynna do 31 stycznia 2019.

 

Kurator wystawy: Igor Roussanoff.

Kurator polskiej edycji: Paweł Dobrzycki.

 

Wystawa Kostium na przełomie wieków 1990-2015 odbywająca się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to siódma odsłona w ramach międzynarodowego tournee.

Stało się to możliwe dzięki współpracy z Państwowym Centralnym Muzeum Teatralnym im. A.A. Bachruszyna w Moskwie, gdzie wystawę po raz pierwszy zaprezentowano latem 2015 roku.

W 2016 roku Kostium na przełomie wieków 1990-2015 został pokazany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Asheville, a następnie w 2017 r. na konferencji amerykańskiego Instytutu Technologii Teatralnej (USITT) w St. Louis, Missouri. Również w 2017 r. wystawę zaprezentowano na konferencji World Stage Design (WSD) w Tajpej, po czym kontynuowała ona swoją podróż po Chińskiej Republice Ludowej; w 2018 r. dotarła do Fuzhou na Międzynarodowy Tydzień Kostiumów, a następnie na Międzynarodową Konferencję CDEX w Szanghaju.

Przełom tysiąclecia przyniósł wielkie reformy społeczne, polityczne i gospodarcze, innowacyjne technologie i świadomość ekologiczną, a także istotnie wpłynął na nasze postrzeganie Sztuki, w tym Sztuki Kostiumu.

Kostium na przełomie wieków 1990 -2015 oferuje szeroką gamę projektów kostiumów, od tradycyjnych form teatralnych po tak zwaną modę awangardową, performance i instalację.

Podstawową ideą tej wystawy jest przedstawienie przeglądu projektów kostiumów z całego świata na przełomie XX i XXI wieku, bez osądzania i uprzedzeń ze względu na płeć, rasę, otoczenie polityczne czy ekonomiczne, w którym artysta żył i pracował. Wystawa nie stara się tworzyć konkretnych trendów czy wyznaczać kierunków w projektowaniu dla teatru i mody.

Bardziej niż jednolitą wizualnie koncepcją wystawy zainteresowani jesteśmy różnorodnością opinii, niedawnymi i aktualnymi osiągnięciami w zakresie projektowania i technologii, różnymi pomysłami i interpretacjami postaci, językiem artystycznym i wyjątkowymi narracjami dostarczanymi przez poszczególnych projektantów.

Naszym zamiarem jest poszerzenie horyzontów rzemieślników i projektantów poprzez pokazanie różnorodności stylów i pomysłów.

Naszym celem jest stworzenie najnowszego słownictwa artystycznego dla kolejnego pokolenia projektantów dla teatru i mody w nadchodzącym stuleciu.

Mamy nadzieję, że te niesamowite projekty zainspirują uczestników, a także widzów tej wystawy.

Igor Roussanoff
Kurator wystawy

 

The exhibition Costume at the Turn of the Century 1990- 2015 in the Academy of Fine Arts in Warsaw, is the seventh presentation, of its world tour.

This became possible thanks to the collaboration with the A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum in Moscow, where the first production of the exhibition took place during the summer of 2015.

After great success in the USA at the University of North Carolina Asheville in the fall of 2016, the exhibition Costume at the Turn of the Century, 1990- 2015 went on and was showcased at the United States Institute of Theatre Technology (USITT) Conference in St. Louis, MO in March of 2017. It was also featured at the World Stage Design (WSD) Conference in Taipei in July of 2017. Later, it continued its journey in the People’s Republic of China; first in April 2018 in Fuzhou during the International Costume Week and then at the CDEX International Conference and Expo in Shanghai in June of 2018.

The turn of the millennium was marked by great social, political, and economic reforms, innovative technologies and environmental awareness, as well it has drastically influenced our perceptions of Art, including the Art of Costume.

Costume at the Turn of the Century 1990 —2015, offers a wide variety of costume designs from traditional forms of theatre to the so-called Avant-Garde fashion, performance, and installation.

The fundamental idea of this exhibition is to provide an opportunity to overview of costume design from around the world at the end of the 20th, and the beginning of the 21st century, without judgment or discrimination against the gender, race, political or economic environment that the artist had to live and work in. This exhibition does not attempt to create specific trends or directions in theatre or fashion design.

We are more interested in the diversity of opinions, recent and current developments in design and technology, various ideas and interpretation of the characters, artistic vocabulary, and unique language of storytelling provided by the designers as individuals, rather than a visually uniform concept for this exhibition.

Our intention is to expand the horizon of costume craftsmen and designers through showcasing a variety of styles and ideas.

Our goal is to create the newest artistic vocabulary for the next generation of theatre and fashion designers in the upcoming century.

We hope these amazing designs will inspire participants, as well as spectators of this exhibition.

Igor Roussanoff
Chief curator

Zdjęcie: kostium projektu Martyny Kander (Polska).

 

 

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Państwowe Centralne Muzeum Teatralne imienia A.A. Bachruszyna w Moskwie

Instytucje wspierające: OISTAT, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy medialni: Dwójka – Polskie Radio, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, wyborcza.pl Warszawa, AMS, Magazyn Teatr, naszemiasto.pl, O.pl

Informacje dla mediów: Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz, katarzyna.blesznowska@asp.waw.pl, 515063768

kostiumnaprzelomiewiekow.asp.waw.pl