Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Marian Lesiak (1919-1999)

Marian Lesiak (1919-1999)

Studiował na Wydziale Kon­serwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1948 – 1956, kolejno w Pracowni Kon­serwacji Grafiki pod kierunkiem prof. Bonawentury Lenarta (w la­tach 1950-1951 pracował w niej jako asystent) i Pracowni Sztuki Zdobniczej pod kierunkiem prof. Józefa Greina.

Studia ukończył w 1956 r., uzyskując dyplom na podstawie pracy wykonanej pod kierunkiem prof. Bohdana Marconiego. Jej te­matem była konserwacja srebrne­go kielicha i pateny z XII w., wydobytych z grobu biskupa w ar­chikatedrze poznańskiej.

Pracę zawodową rozpoczął je­szcze jako student w 1953 r. w niedawno utworzonym przed­siębiorstwie Pracownie Konser­wacji Zabytków (Pracownia Kon­serwacji Sztuki Zdobniczej w Oddziale Warszawskim). W 1960 r. zorganizował w ramach Głównego Laboratorium PKZ Pracownię Konserwacji Zabytków Metalowych, która  usamodzielniła się organizacyjnie w 1969 r. Jako kierownik tej Pracowni pracował do 1 VII 1980 r. W latach 1958 – 1963 kierował utworzoną przez siebie Pracownią Konserwatorską w Państwowym Muzeum Etnograficznym. W latach 1978-1980 utworzył przy kierowanej przez siebie Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych Pracownię Złoceń Galwanicznych, gdzie w ciągu dwóch lat pozłocona zo­stała  połowa elementów wystro­ju wewnętrznego i zewnętrznego Zamku Królewskiego w Warszawie.

W 1980 r. odszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność konserwatorską w spółdzielniach zrzesza­jących artystów plastyków („Pla­styka”, „Ars Antiqua”, „Art”). Po­nadto jako rzeczoznawca Mini­sterstwa Kultury i Sztuki brał udział w licznych komisjach konserwatorskich, służąc swą radą i doświadczeniem.

Bibliografia prac Mariana Lesiaka;

— Konserwacja kielicha srebrnego z drugiej połowy XII wieku, „Biblioteka Muzeów i Ochrony Zabytków ”, Seria В, VI, 1963, s. 191-194.

— Konserwacja i dokumentacja kolczug na przykładzie eksponatów z Muzeum Zamkowego w Malborku, „Och­rona Zabytków ” 1968, nr 3, s. 64-66 .

— Wykonanie dekoracyjno-ochronnych warstewek tlenkowych na dużych obiektach w ekspozycji zewnętrznej.

— Na przykładzie konserwacji części metalowych Kolumny Zygmunta w Warszawie, „Ochrona Zabytków” 1979, nr 3, s. 208-219 (razem z Janem Sochą i Sławomirem Safarzyńskim).

— O napisach na kolumnie Zygmunta III Wazy w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1979, nr 3, s. 283-292 . — Oxide Coating in the Conservation o f Metal Monuments: the Column of King Sigismundus III Waza in Warsaw, „Studies in Conservation” 1980, nr 1, s. 17-18.